Lees verder

ANBI-gegevens voor de ‘Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden’

Naam
De statutaire naam van de stichting is: ‘Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden’. De stichting is gevestigd in de gemeente IJsselmuiden.

Rechtspersonen
Het RSIN/fiscaal nr. van de stichting is 8034.78.185, branchecode 9784

Contactgegevens
Secretariaat van het bestuur: p/a Oudendijkstraat 9, 8266 CE Kampen, mobiel nr. 06-40417580, spgij.nl

Bestuurssamenstelling
Op 1 januari 2014 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

 • De heer J.W. van de Wetering, voorzitter
 • Mevrouw L.R. Bartels – van der Wolde, secretaris
 • De heer D. de Lange, penningmeester
 • De heer A. Kanis, algemeen lid
 • De heer G.v.d. Ziel, adviseur
 • De heer B. Hulsman, bestuurslid
 • Mevr. M. Penninkhof, bestuurslid

Doelstelling uit statuten
De doelstelling van de stichting is: het geven van paardrijlessen en huifbedrijden onder deskundige begeleiding aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige handicap uit de gehele regio.

Beleidsplan
Teneinde de doelstelling adequaat te kunnen verwezenlijken, volgt de stichting bij het uitvoeren van haar werkzaamheden de volgende beleidslijnen.

 • Vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd, waarna zij worden ingewerkt om de teverrichten taken op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.
 • Aanvragen voor lessen en huifbedrijden worden ontvangen door de deskundige coördinator van de vrijwilligers die alle werkzaamheden verband houdend met de inzet van vrijwilligers begeleidt.
 • Het bestuur zet zich voortdurend in om de bekendheid van de stichting bij zorgcentra, dagverblijven,zorgorganisaties en het bredere publiek te bevorderen.
 • Het bestuur zet zich in om alle mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies en sponsorgelden te benutten.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, maar worden 1 x per jaar in het zonnetje gezet.

Activiteiten
Via de website spgij.nl kan men inzage krijgen in het jaarverslag van het afgelopen kalenderjaar. Hierin staan de activiteiten vermeld van dat jaar.

Financiën
In het jaarverslag treft u ook de balans en het exploitatieoverzicht over het afgelopen kalenderjaar.

Documenten
spgij-financiele-gegevens-2015

Nieuwste fotoalbum